استفاده از داده‌‌ها برای مانیتور کردن وضعیت محصول یا چگونه بفهمیم حال محصول ما خوب است؟

استفاده از داده‌‌ها برای مانیتور کردن وضعیت محصول یا چگونه بفهمیم حال محصول ما خوب است؟
این روزها اهمیت استفاده از داده ها در شرکت های بزرگ به منظور بهبود محص...