چه مسیری را برای شناخت کاربران بلد طی می‌کنیم؟

چه مسیری را برای شناخت کاربران بلد طی می‌کنیم؟
تحقیقات تجربه کاربر در نقشه و مسیریاب بلد